داروسازی پارس حیان، تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران