گواهینامه ها

Alternate Text
GLOBAL UNDRESTANDING

گواهی نامه نهاد ادراک جهانی

Alternate Text
GMP

تقدیر نامه تولید با کیفیت و خوب

Alternate Text
ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

Alternate Text
ISO 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS)

Alternate Text
ISO 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی

Alternate Text
ISO 17025

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

Alternate Text
ISO 10002

رسیدگی به شکایات مشتریان

Alternate Text
ISO 10004

پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

Alternate Text
ISO 17025

راهنمای منشور رفتار سازمانی

Alternate Text
ISO 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Alternate Text
ISO 10015

سیستم مدیریت کیفیت آموزش